اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ورق گالوانیزه


قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
۱رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۱رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۵رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۵رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۵۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۵۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۶۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۶۰رول۱.۲کیلوگرماستعلام تلفنی
۶۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۷۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۷۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۸۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۸۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۹۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۹۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۳۱۳۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۶۳۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم۳۲۳۳۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۲۳۳۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۲۲۳۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۲۳۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۴۳۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۳۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۱۳۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۱۳۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۸۳۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۶۳۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۳۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۲۳۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۲۳۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۶۳۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۹۳۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۸۶۳۰۰

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۴۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی

قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۴۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی