اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ورق گالوانیزه


قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم۲۹۱۰۰۰
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم۲۸۴۰۰۰
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم۲۸۴۰۰۰
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۱ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۱ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۳ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۰۴۰۰۰
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۰۹۰۰۰
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۷۰۰۰
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
ورق ۰.۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۸۱۰۰۰
ورق ۰.۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۰.۶ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۶ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۰.۷ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۷ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۸ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۹ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۱ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۶۸۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۸۰۰۰
ورق ۱.۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱.۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۴۰۰۰
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم-
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰

قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال ۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۴۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم-
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰