اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ورق

چیزی پیدا نشد
کارخانجات تولید ورق گالوانیزه
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد اکسین اهوازورق سیاه فولاد سباورق سیاه فولاد کاویان اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
رول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق گالوانیزه خودرو شهرکردورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق روغنی فولاد مبارکهورق رنگی فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم226000
ورق 3 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم204000
ورق 4 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم184000
ورق 5 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم152000
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم154000
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم152000
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم155000
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000

ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : 14 مرداد 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
20شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم188000
30شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم188000
25شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم191000
35شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم188000
40شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم191000

ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 28 مهر 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
3رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم203000
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم176000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم170000
8شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم170000
10شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم174000
12شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-

ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 10 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم179000
ورق 12 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم179000
ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم167000
ورق 20 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم159000
ورق 25 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم152000
ورق 30 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم152000
ورق 35 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم168000
ورق 40 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم162000

ورق سیاه فولاد سبا

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم226000
ورق 2.5 سیاه فولاد سبارولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق 4 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم184000
ورق 5 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم152000
ورق 6 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم152000
ورق 6 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم154000
ورق 8 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 8 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 10 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 10 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 12 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 12 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 15 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 15 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000

ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.2بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم146000
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم146000
ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم146000
ورق 30 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم146000
ورق 50 سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم-

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

مجتمع فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : 10 مهر 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
0.30رولعرض 1کیلوگرم290000
0.30رولعرض 1.25کیلوگرم290000
0.35رولعرض 1کیلوگرم290000
0.35رولعرض 1.25کیلوگرم290000
0.40رولعرض 1کیلوگرم290000
0.40رولعرض 1.25کیلوگرم290000
0.45رولعرض 1کیلوگرم290000
0.45رولعرض 1.25کیلوگرم290000
0.50رولعرض 1کیلوگرم290000
0.50رولعرض 1.25کیلوگرم290000
0.55رولعرض 1کیلوگرم281000
0.55رولعرض 1.25کیلوگرم281000
0.60رولعرض 1کیلوگرم280000
0.60رولعرض 1.25کیلوگرم280000
0.70رولعرض 1کیلوگرم276000
0.70رولعرض 1.25کیلوگرم276000
0.80رولعرض 1کیلوگرم276000
0.80رولعرض 1.25کیلوگرم276000
0.90رولعرض 1کیلوگرم276000
0.90رولعرض 1.25کیلوگرم276000
1رولعرض 1کیلوگرم276000
1رولعرض 1.25کیلوگرم276000
1.25رولعرض 1کیلوگرم276000
1.25رولعرض 1.25کیلوگرم276000
1.5رولعرض 1کیلوگرم276000

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه -
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه -
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه -
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه -
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه -
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه -
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه -
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه -
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه -
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه -
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 21500
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 21500
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه -
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه -
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 21100
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 21100
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 20800
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20800
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 20700
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20700
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 20400
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20400
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 20700
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20700
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 20200
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20200
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 20700
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20700
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 20300
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20300
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه -
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه -
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران -
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران -
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 21600
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 21600
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران -
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران -
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 21200
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 21200
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20900
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20900
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20800
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20800
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20500
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20500
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20800
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20800
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20300
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20300
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20800
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20800
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20400
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20400
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران -
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران -
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 21650
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 21650
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 21250
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 21250
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20950
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20950
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20850
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20850
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20550
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20550
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20850
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20850
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20350
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20350
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20850
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20850
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20450
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20450
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه -
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه -
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 21600
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 21600
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه -
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه -
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 21200
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 21200
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 20900
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 20900
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 20800
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 20800
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 20500
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 20500
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 20800
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 20800
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه -
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه -
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 20300
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 20300
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 20800
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 20800
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 20400
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 20400
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران -
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران -
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 21750
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 21750
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران -
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران -
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 21350
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 21350
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 21050
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 21050
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 20950
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 20950
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 20650
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 20650
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 20950
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 20950
41 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 20450
42 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 20450
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 20950
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 20950
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 20550
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 20550
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 21660
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 21660
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 21260
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 21260
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20960
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20960
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20860
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20860
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20560
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20560
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20860
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20860
63 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20360
64 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20360
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20860
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20860
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20460
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 20460

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان -
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان -
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان -
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان -
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 21660
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 21660
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 21260
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 21260
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 20960
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 20960
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 20860
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 20860
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 20560
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 20560
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 20860
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 20860
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 20360
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 20360
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 20860
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 20860
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 20460
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 20460
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه -
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه -
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه -
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه -
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 21600
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 21600
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 21200
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 21200
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 20900
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 20900
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 20800
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 20800
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 20500
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 20500
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 20800
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 20800
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 20300
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 20300
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 20800
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 20800
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 20400
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 20400
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران -
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران -
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران -
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران -
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 21750
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 21750
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 21350
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 21350
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 21050
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 21050
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 20950
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 20950
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 20650
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 20650
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 20950
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 20950
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 20450
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 20450
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 20950
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 20950
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 20550
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 20550

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 13 مهر 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2st37عرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم239000
2.5stw22عرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم239000

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : 10 مهر 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.50رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم312000
0.60رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم285000
0.70رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم281000
0.80رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم275000
0.90رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم279000
1.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم285000

ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم359000
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان0.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم360000
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم368000
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم357000

بهترین قیمت ورق ازجمله ورق فولاد مبارکه، ورق فولاد اکسین اهواز، ورق فولاد سبا، ورق هفته الماس، ورق خودرو شهرکرد، ورق گالوانیزه کاشان، ورق خودرو تاراز چهارمحال در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می‎شود. استعلام قیمت انواع ورق با تماس با دفتر فولاد کاویان امکان پذیر است.