اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ورق

کارخانجات تولید ورق گالوانیزه
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد اکسین اهوازورق سیاه فولاد سباورق سیاه فولاد کاویان اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
رول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق گالوانیزه خودرو شهرکردورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق روغنی فولاد مبارکهورق رنگی فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۸۰۰۰
ورق ۳ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۰۰۰
ورق ۴ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۳۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۳۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۱۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۹۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۷۰۰۰

ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
۳۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
۳۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
۴۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۳رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۴شیت (فابریک)عرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۵شیت (فابریک)عرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۶شیت (فابریک)عرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۸رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۸شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۰رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۰شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۲رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۲شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۵شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۴۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۵۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۶۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۷۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق سیاه فولاد سبا

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۲.۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۳۰۰۰
ورق ۴ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۳۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۳۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۹۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۷۰۰۰

ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۲۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۳۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق ۵۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

مجتمع فولاد مبارکه

۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
۱رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۱رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۵رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۴۵رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۵۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۵۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۶۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۶۰رول۱.۲کیلوگرماستعلام تلفنی
۶۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۷۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۷۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۸۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۸۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۹۰رول۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۹۰رول۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی

ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۳۱۳۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۶۳۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم۳۲۳۳۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۲۳۳۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۲۲۳۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۲۳۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۴۳۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۳۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۱۳۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۱۳۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۸۳۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۶۳۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۳۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۲۳۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۲۳۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۶۳۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۹۳۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۸۶۳۰۰

ورق گالوانیزه هفت الماس

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۴۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۴۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲st37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۲.۵stw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۳۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۳۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۰رولعرض ۱۰۸۸بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵رولعرض ۹۰۰بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۳۰۰۰
۲/۳رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۲.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۳رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی

ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی

بهترین قیمت ورق ازجمله ورق فولاد مبارکه، ورق فولاد اکسین اهواز، ورق فولاد سبا، ورق هفته الماس، ورق خودرو شهرکرد، ورق گالوانیزه کاشان، ورق خودرو تاراز چهارمحال در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می‎شود. استعلام قیمت انواع ورق با تماس با دفتر فولاد کاویان امکان پذیر است.