اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

وزن (kg)سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۴ناودانی ۶۶ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۲۸ناودانی ۸۶ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۳۸ناودانی ۱۰۶ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۴۸ناودانی ۱۲۶ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۹۵۰۰۰
۶۵ناودانی ۱۴۶ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۹۵۰۰۰
۸۰ناودانی ۱۶۶ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۹۵۰۰۰
۲۰۰ناودانی ۱۸۶ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۰ناودانی ۲۰۱۲ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری سبکانبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲ناودانی ۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۷ناودانی ۱۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۴۰۰۰
۱۶۰ناودانی ۱۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۴۰۰۰
۱۹۰ناودانی ۱۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۴۰۰۰
۲۲۵ناودانی ۱۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۴۰۰۰
۲۷۰ناودانی ۱۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۰۸۰۰۰
۳۱۰ناودانی ۲۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۳۰۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۲۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۳۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید