اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد سیرجان

سیرجان

آخرین بروزرسانی : ۸ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰