اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-