اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد آجدار

کارخانجات تولید میلگرد آجدار
میلگرد بافق یزدمیلگرد ذوب آهن اصفهان در بنگاهمیلگرد ذوب آهن در کارخانه
میلگرد ظفر بنابمیلگرد تیکمه داشمیلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد سیادن ابهرمیلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد راد همدان
میلگرد حسن رود گیلانمیلگرد نیشابورمیلگرد کویر کاشان
میلگرد شاهین بنابمیلگرد اردبیلمیلگرد سمنان
میلگرد سیرجانمیلگرد گلستانمیلگرد قائم
میلگرد فایکومیلگرد میانهمیلگرد ابرکوه یزد
میلگرد روهینا دزفولمیلگرد خرمدشتمیلگرد شاهرود
میلگرد جهان فولاد غربمیلگرد هیربد زرندیهمیلگرد فولاد آذر امین

میلگرد بافق یزد

بافق یزد

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-

میلگرد ذوب آهن اصفهان در بنگاه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم129500
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم127500
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم125500
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم122500
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم122500
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم121500
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم122500

میلگرد ظفر بناب

فولاد ظفر

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم130200
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم128238
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم128238
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم127203

میلگرد تیکمه داش

تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم128500
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم126000
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم127000
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم126000
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-

صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

سیادن ابهر

سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم135000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم125000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم125000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم126000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم126000
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

آناهیتا گیلان

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم132000
میلگرد 10 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم130000
میلگرد 12 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 14 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 16 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 18 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 20 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 22 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 25 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 28 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 32 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000

میلگرد راد همدان

راد همدان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم135550
میلگرد 10 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم133550
میلگرد 12 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم131050
میلگرد 14 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم130550
میلگرد 16 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم130550
میلگرد 18 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم130550
میلگرد 20 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم130550
میلگرد 22 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم130550
میلگرد 25 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم130850
میلگرد 28 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم130850
میلگرد 32 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم131750

حسن رود گیلان

حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم132000
میلگرد 10 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم128000
میلگرد 12 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 14 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 16 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 18 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 20 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم124000

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

فولاد خراسان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم127500
میلگرد 12 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم125900
میلگرد 14 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124200
میلگرد 16 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124200
میلگرد 18 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124200
میلگرد 20 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124200
میلگرد 22 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124200
میلگرد 25 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124200
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124200
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم125900

کویر کاشان

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : 31 شهریور 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم125000
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم121000
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم121000
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم122000
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم122000
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم120000
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم120000
میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم119000
میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم119000
میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم119000
میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم119000
میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم119000
میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم119000
میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم121000
میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000

قیمت میلگرد شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم134000
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم131700
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم131700
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم134000
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم131700
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم131700
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 30 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم130000

میلگرد اردبیل

ذوب آهن مهیار اردبیل

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم127200
میلگرد 12 اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم126800
میلگرد 8 اردبیلشاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 10 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم128200
میلگرد 12 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم127000
میلگرد 14 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 16 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 18 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 20 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 22 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 25 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 28 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 32 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300

میلگرد سمنان

نورد سمنان

آخرین بروزرسانی : 25 شهریور 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم123500
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم122000
میلگرد 12 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد سیرجان (کرمان)

سیرجان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم132000
میلگرد 10 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم130000
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم129000
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم128000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم128000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم129000
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000

میلگرد گلستان

نورد گلستان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 6.5 گلستانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم141000
میلگرد 12 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم139000
میلگرد 14 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم131000
میلگرد 16 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم131000
میلگرد 18 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم131000
میلگرد 20 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم131000
میلگرد 22 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم131000
میلگرد 25 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم131000

میلگرد قائم

فولاد قائم

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم 10600
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم 10500
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم 10500
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم 10500
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم 10500
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم 10500
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم 10500
8 28 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم -
9 32 شاخه آجدار A3 کارخانه قائم کیلوگرم -

میلگرد فایکو

فایکو

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم124800
میلگرد 16 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم124800
میلگرد 18 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم124800
میلگرد 22 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم124800

میلگرد میانه (آذربایجان غربی)

فولاد میانه

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم124100
میلگرد 16 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم124100
میلگرد 18 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم124100
میلگرد 28 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم124100
میلگرد 32 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم124100

میلگرد ابرکوه یزد

سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی : 20 مهر 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم126000

میلگرد روهینا دزفول

روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم141000
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم128000

میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم125000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم125000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000

میلگرد شاهرود

فولاد شاهرود

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم130000
میلگرد 12 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم129000
میلگرد 14 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 16 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 18 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 20 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 22 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 25 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 28 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 14 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 16 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 20 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 22 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 25 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم128000

میلگرد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم133000
میلگرد 10 هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم129000
میلگرد 12 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم127000
میلگرد 14 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 20 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 22 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 25 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 28 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم126000
میلگرد 32 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد آذر امین

آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم128500
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم126500
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم128500
میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500
میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم124500