اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد آجدار

کارخانجات تولید میلگرد آجدار
میلگرد بافق یزدمیلگرد ذوب آهن اصفهان در بنگاهمیلگرد ذوب آهن در کارخانه
میلگرد ظفر بنابمیلگرد تیکمه داشمیلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد سیادن ابهرمیلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد راد همدان
میلگرد حسن رود گیلانمیلگرد نیشابورمیلگرد کویر کاشان
میلگرد شاهین بنابمیلگرد اردبیلمیلگرد سمنان
میلگرد سیرجانمیلگرد گلستانمیلگرد قائم
میلگرد فایکومیلگرد میانهمیلگرد ابرکوه یزد
میلگرد روهینا دزفولمیلگرد خرمدشتمیلگرد شاهرود
میلگرد جهان فولاد غربمیلگرد هیربد زرندیهمیلگرد فولاد آذر امین

میلگرد بافق یزد

بافق یزد

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگرد حالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۱۲ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۱۴ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۳۰۰
میلگرد ۱۶ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۳۰۰
میلگرد ۱۸ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۰ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۲ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۵ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۸ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۳۲ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۴ بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-

میلگرد ذوب آهن اصفهان در بنگاه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۵۵۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰

میلگرد ظفر بناب

فولاد ظفر

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰

میلگرد تیکمه داش

تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-

صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۵۰۰
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰

سیادن ابهر

سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

آناهیتا گیلان

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰

میلگرد راد همدان

راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۶۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۷۱۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۶۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۱۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۱۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۵۶۵۰

حسن رود گیلان

حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۵۰۰۰
میلگرد ۱۰ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۲ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۴ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

فولاد خراسان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۶۰۰
میلگرد ۱۶ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۶۰۰
میلگرد ۱۸ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۶۰۰
میلگرد ۲۰ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۶۰۰
میلگرد ۲۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۶۰۰
میلگرد ۲۵ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۶۰۰
میلگرد ۲۸ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۶۰۰
میلگرد ۳۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-

کویر کاشان

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۵۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۵۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰

میلگرد اردبیل

ذوب آهن مهیار اردبیل

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۴ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۱۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۵ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۳۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰

میلگرد سمنان

نورد سمنان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۸ سمنانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سمنانشاخه آجدارA2کیلوگرم-

قیمت میلگرد سیرجان (کرمان)

سیرجان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۱۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۰۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد گلستان

نورد گلستان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد قائم

فولاد قائم

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز حالت آنالیز واحد قیمت
میلگرد ۱۲ قائم رازی شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۴ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۱۶ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۱۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۲ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۵ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۳۲ قائم رازی شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۹۰۰۰

میلگرد فایکو

فایکو

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰

میلگرد میانه (آذربایجان غربی)

فولاد میانه

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۶۰۰
میلگرد ۱۶ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۶۰۰
میلگرد ۱۸ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۶۰۰
میلگرد ۲۲ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۶۰۰
میلگرد ۲۸ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۶۰۰
میلگرد ۳۲ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد ابرکوه یزد

سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰

میلگرد روهینا دزفول

روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۵ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۲۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
میلگرد ۳۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰

میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰

میلگرد شاهرود

فولاد شاهرود

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۴ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد آذر امین

آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۵۰۰