اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد آجدار

کارخانجات تولید میلگرد آجدار
میلگرد بافق یزدمیلگرد ذوب آهن اصفهان در بنگاهمیلگرد ذوب آهن در کارخانه
میلگرد ظفر بنابمیلگرد تیکمه داشمیلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد سیادن ابهرمیلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد راد همدان
میلگرد حسن رود گیلانمیلگرد نیشابورمیلگرد کویر کاشان
میلگرد شاهین بنابمیلگرد اردبیلمیلگرد سمنان
میلگرد سیرجانمیلگرد گلستانمیلگرد قائم
میلگرد فایکومیلگرد میانهمیلگرد ابرکوه یزد
میلگرد روهینا دزفولمیلگرد خرمدشتمیلگرد شاهرود
میلگرد جهان فولاد غربمیلگرد هیربد زرندیهمیلگرد فولاد آذر امین

میلگرد بافق یزد

بافق یزد

آخرین بروزرسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-

میلگرد ذوب آهن اصفهان در بنگاه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد ظفر بناب

فولاد ظفر

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۲۹۸۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۰۸۰۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۸۰۰
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۲۰

میلگرد تیکمه داش

تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-

صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

سیادن ابهر

سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

آناهیتا گیلان

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰

میلگرد راد همدان

راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۳۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۳۳۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۸۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۳۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۳۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۳۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۳۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۳۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۶۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۶۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۵۵۰

حسن رود گیلان

حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۶ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۸ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۰ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

فولاد خراسان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۶ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۸ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۰ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۵ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۸ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۳۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-

کویر کاشان

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۱۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۱۹۰۰۰
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۹۰۰۰
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۹۰۰۰
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۸۰۰۰
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۸۰۰۰
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۹۰۰۰
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۰۵۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۵۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰

میلگرد اردبیل

ذوب آهن مهیار اردبیل

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۷۰۰
میلگرد ۱۴ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۱۶ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۱۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۵ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۳۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰

میلگرد سمنان

نورد سمنان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۵۰۰
میلگرد ۱۴ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۸ سمنانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سمنانشاخه آجدارA2کیلوگرم-

قیمت میلگرد سیرجان (کرمان)

سیرجان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰

میلگرد گلستان

نورد گلستان

آخرین بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۶.۵ گلستانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد ۸ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰
میلگرد ۱۰ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۲۰ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۲۲ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۲۵ گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰

میلگرد قائم

فولاد قائم

سایز حالت آنالیز واحد قیمت
۱۲ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
۱۴ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-
۱۶ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-
۱۸ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-
۲۰ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-
۲۲ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-
۲۵ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-
۲۸ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-
۳۲ شاخه آجدار A3 کیلوگرم-

میلگرد فایکو

فایکو

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۱۶ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۱۸ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۰ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۲ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۵ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۸ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۳۲ فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰

میلگرد میانه (آذربایجان غربی)

فولاد میانه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۳۲ میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰

میلگرد ابرکوه یزد

سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰

میلگرد روهینا دزفول

روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۶۰۰۰
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۴ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۶ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰

میلگرد شاهرود

فولاد شاهرود

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۵۰۰
میلگرد ۱۴ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
میلگرد ۱۶ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
میلگرد ۱۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
میلگرد ۲۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
میلگرد ۲۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
میلگرد ۲۵ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
میلگرد ۲۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۴ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰

میلگرد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-

میلگرد آذر امین

آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰