اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت لوله فولادی

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۱.۹۶۱۲.۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۲۶۱۴کارخانهکیلوگرم۲۵۲۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۲.۲۶۱۶.۲کارخانهکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲کارخانهکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۳۶۲۱کارخانهکیلوگرم۲۳۶۰۰۰

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه۲۱.۳۲۶۱۴.۲۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۶.۷۲۶۷.۴کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۳.۴۲۶۹.۴۱۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲.۲۲۶۱۲.۴۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۰.۳۲۶۱۸.۶۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۲۲.۴۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۲۵.۹۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۳۳.۵۵۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۷.۸۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۹.۳۰۰کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۱.۸۰۰کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قیمت۱/۴  ۱  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۵.۵۰۰کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قیمت ۲  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۲۳.۲۰۰کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قیمت ۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۲۸کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۳۲.۴۵۰کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۴۱.۹۵۰کیلوگرم۲۴۰۰۰۰

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱۰ مبلی۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۳۲۵۰۰۰
لوله ۱۳ مبلی۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۳۲۵۰۰۰
لوله ۱۶ مبلی۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۳۲۵۰۰۰
لوله ۱۸ مبلی۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۳۲۵۰۰۰
لوله ۲۰ مبلی۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۳۲۵۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲۶۶.۹کیلوگرم۳۲۹۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲۶۸.۶کیلوگرم۳۲۹۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲۶۱۰.۷کیلوگرم۳۲۹۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲۶۱۳.۴کیلوگرم۳۲۹۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲۶۱۵.۲کیلوگرم۳۲۹۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲۶۱۸.۹کیلوگرم۳۲۹۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲.۵۶۸.۲کیلوگرم۳۱۹۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲.۵۶۱۰.۳کیلوگرم۳۱۹۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲.۵۶۱۲.۹کیلوگرم۳۱۹۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲.۵۶۱۶.۳کیلوگرم۳۱۹۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲.۵۶۱۸.۵کیلوگرم۳۱۹۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲.۵۶۲۳.۱کیلوگرم۳۱۹۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۲.۷۷۶۷.۵شاخه۴۰۲۳۲۵۵
۳/۴۲۶.۷۲.۸۷۶۱۰شاخه۵۱۷۲۷۵۸
۱۳۳.۴۳.۳۸۶۱۴شاخه۶۰۰۸۷۵۵
۱/۴  ۱۴۲.۲۳.۵۶۶۱۸شاخه۷۲۶۲۷۵۷
۱/۲  ۱۴۸.۳۳.۶۸۶۲۲شاخه۸۹۳۴۷۵۱
۲۶۰.۳۳.۹۱۶۳۱شاخه۱۱۲۳۳۷۵۸
۱/۲  ۲۷۳۵.۱۶۶۴۷شاخه۱۸۱۸۳۰۰۹
۳۸۸.۹۵.۴۹۶۶۴شاخه۲۳۴۰۸۰۰۰
۴۱۱۴.۳۶.۰۲۶۹۳شاخه۳۴۲۲۳۷۵۴

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۴۶۷۲۵۰۳
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۵۷۲۲۵۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۸۰۳۲۵۰۴
۱/۴  ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۱۲۵۴۷۵۰۲
۱/۲  ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۱۳۵۹۷۵۱۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۷۷۹۷۵۰۹
۱/۲  ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۵۹۰۰۰۰۲
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۳۳۰۲۲۵۰۹
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه۵۰۲۹۵۰۰۸