اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت لوله فولادی

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۱.۹۶۱۲.۵کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴کارخانهکیلوگرم۲۲۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۳۶۱۶.۲کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲کارخانهکیلوگرم۲۱۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۳۶۲۱کارخانهکیلوگرم۲۱۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴بنگاهشاخهتماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲بنگاهشاخهتماس بگیرید

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۲۱.۳۲۶۵.۷۱کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۶.۷۲۶۷.۳کیلوگرم۲۳۰۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۳.۴۲۶۹.۳کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲.۲۲۶۱۱.۶۹کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۰.۳۲۶۱۷.۲۵کیلوگرم۲۲۶۰۰۰

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
۱۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱۳۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱۶۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱۸۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۲۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : ۱۸ دی ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲۶۶.۹کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲۶۸.۶کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲۶۱۰.۷کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲۶۱۳.۴کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲۶۱۵.۲کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲۶۱۸.۹کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲.۵۶۸.۲کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲.۵۶۱۰.۳کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲.۵۶۱۲.۹کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲.۵۶۱۶.۳کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲.۵۶۱۸.۵کیلوگرم۳۱۸۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲.۵۶۲۳.۱کیلوگرم۳۱۸۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۲.۷۷۶۷.۵شاخه۳۲۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۲.۸۷۶۱۰شاخه۴۲۵۰۰۰۰
۱۳۳.۴۳.۳۸۶۱۴شاخه۶۷۵۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۳.۵۶۶۱۸شاخه۹۵۰۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۳.۶۸۶۲۲شاخه۱۰۰۰۰۰۰۰
۲۶۰.۳۳.۹۱۶۳۱شاخه۱۳۳۵۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۵.۱۶۶۴۷شاخه۲۱۷۵۰۰۰۰
۳۸۸.۹۵.۴۹۶۶۴شاخه۲۶۲۵۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۶.۰۲۶۹۳شاخه۴۱۱۰۰۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۳۴۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۴۴۰۰۰۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۷۰۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۹۶۵۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۱۰۹۵۰۰۰۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۳۸۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۲۵۷۵۰۰۰
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۲۷۷۰۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه۴۱۵۰۰۰۰۰