اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت تیرآهن

کارخانجات تولید تیرآهن
تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهانتیرآهن ذوب آهن در کارخانه
تیرآهن آریان فولادتیرآهن پروفیل ماهان
تیرآهن جهان فولاد غربتیرآهن شاهین بناب
تیرآهن ظفر بنابتیرآهن فایکو
تیرآهن فولاد یزد احرامیانتیرآهن کوثر اهواز
تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه۲۰۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۹۰۳۰شاخه۲۶۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه۳۰۲۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه۳۵۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه۳۵۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه۴۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه۶۶۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه-

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم-
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم۱۵۰۰۰۰
تیرآهن ۳۲ ذوب آهن۱۲۵۰۷۱۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۶۱۲۱۸۵شاخهتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۵شاخهتماس بگیرید
۲۰۱۲۲۶۵شاخه۳۲۰۰۰۰۰۰
۲۲۱۲۳۲۵شاخهتماس بگیرید
۲۴۱۲۳۶۰شاخهتماس بگیرید
۲۷۱۲۴۳۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰شاخه۱۶۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۷۰شاخه۲۲۸۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۲۰۵شاخه۲۶۸۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۰کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
۱۴۱۲۱۴۰کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
۱۴۱۲۱۵۰کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۲۹۰۰۰

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

فولاد ظفر

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۲۲کیلوگرم۱۴۳۹۹۶
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب۱۲۲۳۵کیلوگرم-

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فایکو

آخرین بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۳۳شاخه۱۴۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۶۰شاخه۱۴۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ فایکو۱۲۱۷۰شاخه۱۴۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۰ فایکو۱۲۲۵۰شاخه۱۴۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخه-

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید