مصالح بسیار زیادی وجود دارد که برای ساختمان سازی از آنها استفاده میشود. هریک از این مصالح موجود مربوط به ساخت قسمتی از ساختمان است.

در صورت نبود هریک از این مصالح، در روند ساخت تاثیر گذاشته و باعث ناقص شدن آن میشود.

تیرچه‌ها یکی از مهمترین و کاربردی ترین مصالح در ساختمان سازی به شمار میرود که به طور کلی در دو نوع زیر طبقه بندی میشود.

 • تیرچه فلزی کرومیت
 • تیرچه بتنی

در این مقاله به شرح اختصاص تیرچه کرومیت میپردازیم. با مجموعه فولاد کاویان همراه باشید.

تیرچه فلزی چیست؟

تیرچه کرومیت همان تیرچه فلزی میباشد که نوعی تیرچه پیش ساخته است.

بال تحتانی در تیرچه کرومیت، از یک تسمه و بال فوقانی تیرچه کرومیت از یک تسمه و دو میلگرد ساخته شده است.

دو بال توسط میلگرد خم شده که در نقش جان عمل کرده و به یکدیگر متصل میشود.

در فاصله تیرچه‌ها، از مقاطع زیر استفاده میشود.

 • بلوک‌های پیش ساخته بتنی
 • بلوک‌های پیش ساخته بتنی
 • طاق ضربی

هنگام انجام عملیات اجرایی، این تیرچه‌ها نیازی به شمع نداشته و میتواند بارهای اجرایی مستقیم را تحمل کند و به نوعی خود ایستا هستند.

بر همین اساس برای استفاده در سازه‌هایی که طبقات دارای ارتفاع زیادی هستند و عملیات شمع بندی مشکل باشد همچنین هزینه‌های زیادی در برداشته باشد، گزینه‌ی مناسبی هستند.

اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی کرومیت

اجزای تشکیل دهنده‌ی تیرچه فلزی کرومیت شامل موارد زیر است.

 • بال تحتانی
 • اعضای قطری
 • بال فوقانی

در ادامه به طور اختصاصی به نقد و بررسی هریک میپردازیم.

بال تحتانی

اولین اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی، بال تحتانی است که از ورق برش خورده ساخته میشود.

بال تحتانی به عنوان عضو کششی خرپا عمل میکند و بارهای اعمال شده را در سه مرحله در زیر ذکر میشود، تحمل میکند.

 • مرحله اول

در این مرحله بایستی بال تحتانی، نیروی کششی حاصل از لنگر خمشی که ناشی از وزن تیرچه در زمان حمل و نقل است را داشته باشد.

 • مرحله دوم

در این مرحله بایستی بال تحتانی، توانایی تحمل نیروی کششی که از وزن مرده سقف حاصل میشود در فواصل محور تا محور تیرچه‌های فلزی، داشته باشد.

 • مرحله سوم

در این مرحله بایتس بال تحتانی بتواند به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل کند.

اعضای قطری

دومین قسمت از اعضای قطری، اجزای سازنده تیرچه کرومیت بوده که از میلگرد برای آن استفاده میشود.

این قسمت به عنوان خرپا عمل کرده و با استفاده از اعضای کششی و فشاری، برای تحمل بارهایی که بر تیرچه فلزی وارد میشود را در سه مرحله زیر بارگذاری را تامین میکنند.

 • مرحله‌ اول

اعضای قطری تیرچه فلزی با اعضای کششی بالا و اعضای زیرین، در هنگام حمل و نقل و جابجایی ایستایی موردنیاز را تامین میکند.

 • مرحله دوم

 تیرچه کرومیت فلزی، ایستایی موردنیاز را بین تکیه‌ گاه‌های موقت بار مرده سقف را تحمل میکند.

 • مرحله سوم

در این مرحله با بارگذاری تیرچه فلزی، بخشی از نیروی برشی وارد شده توسط عضو قطری بخشی متحمل میشود.

بال فوقانی

بال فوقانی در تیرچه کرومیت متشکل از نبشی، تسمه یا ناودانی میباشد، که درون بتن پوششی مستقر میشود.

بارگذاری تیرچه فلزی در مرحله‌ی اول و دوم به طوری است که در زمان جابجایی بال فوقانی وزن تیرچه و وزن مرده سقف را هنگام بتن ریزی قبل از به وجود آمدن مقاومت بتن پوششی تحمل میکند.

بارگذاری تیرچه فلزی در مرحله‌ی سوم به طوری است که، هنگام استفاده از سازه، بار ایجاد شده از بارهای مرده و زنده متحمل میشود.